DICT.TW 線上字典
3.236.116.27

Search for:
[Show options]
[Pronunciation] [Help] [Database Info] [Server Info]

目錄
注音拼音對照表
〔綠字:通用拼音〕 〔紅字:漢語拼音〕 〔藍字:相同〕
DICT.TW 整理
聲母
注音 拼音 備註
b
p
m
f
d
t
n
l
g
k
h
j
c
q
s
x
jhih
zhi
聲母單獨成音節
(聲母+虛母)
chih
chi
shih
shi
rih
ri
jh
zh
帶有介母/韻母
ch
sh
r
zih
zi
聲母單獨成音節
(聲母+虛母)
cih
ci
sih
si
z 帶有介母/韻母
c
s

介母
注音 拼音 備註
yi 介母單獨成音節
wu
yu
i 聲母後面的介母
(聲母+介母)
u
yu
u ㄐㄑㄒ之後
u:
(ü)
ㄋㄌ之後

韻母-音節不含介母
注音 拼音 備註
a
o
e
ê
?
ㄝ單獨成音節
僅「誒」一字
無「聲母+ㄝ」
(須介母ㄧㄩ)
ai
ei
ao
ou
an
en
ang
eng
er 「兒耳二」等字
r 兒化音
介母韻母-音節不含聲母
注音 拼音 備註
ㄧㄚ ya
ㄧㄛ yo
ㄧㄝ ye
ㄧㄞ yai 台式漢語特有音
中式漢語無此音
ㄧㄠ yao
ㄧㄡ you
ㄧㄢ yan
ㄧㄣ yin
ㄧㄤ yang
ㄧㄥ ying
ㄨㄚ wa
ㄨㄛ wo
ㄨㄞ wai
ㄨㄟ wei
ㄨㄢ wan
ㄨㄣ wun
wen
ㄨㄤ wang
ㄨㄥ wong
weng
ㄩㄝ yue
ㄩㄢ yuan
ㄩㄣ yun
ㄩㄥ yong

介母韻母-音節聲母起音
注音 拼音 備註
ㄧㄚ ia
ㄧㄛ io
ㄧㄝ ie
ㄧㄠ iao
ㄧㄡ iou
iu
ㄧㄢ ian
ㄧㄣ in
ㄧㄤ iang
ㄧㄥ ing
ㄨㄚ ua
ㄨㄛ uo
ㄨㄞ uai
ㄨㄟ uei
ui
ㄨㄢ uan 非ㄐㄑㄒ的聲母
ㄨㄣ un 非ㄐㄑㄒ的聲母
ㄨㄤ uang
ㄨㄥ ong
ㄩㄝ yue
ue ㄐㄑㄒ之後
u:e
(üe)
ㄋㄌ之後
ㄩㄢ yuan
uan ㄐㄑㄒ之後
ㄩㄣ yun
un ㄐㄑㄒ之後
ㄩㄥ yong
iong

虛母
注音 拼音 備註
不發音,已省略

調號
調名 符號 編碼 備註
陰平 ¯ 1 注音省略
陽平 ˊ 2
上聲 ˇ 3
去聲 ˋ 4
輕聲 ˙ 5
CC-CEDICT format 使用編碼

註:

 1. 依據台式漢語發音:
  • ㄝ單獨成音節,僅「誒〔ㄝˋ〕」一字。
  • ㄟ單獨成音節,僅「欸〔ㄟˋ〕」一字。
  依據中式漢語發音,「誒欸」同音,一律標為〔ei4〕。
 2. 〔ㄧㄞˊ; yai2〕為台式漢語發音獨有,如:「崖睚啀娾」等。
  中式漢語發音無此音,「崖睚啀娾」等字發音為〔ㄧㄚˊ; ya2〕。
 3. 依據音節中的介母,發音可區分為:
  • 開口呼:無介母。
  • 齊齒呼:介母ㄧ。
  • 合口呼:介母ㄨ。
  • 撮口呼:介母ㄩ。

Reference:

 1. 國語注音符號手冊
 2. CC-CEDICT(本轉換規則以 CC-CEDICT 的漢語拼音做驗證標準。)
Pronunciation Table 發音表
Kenyon and Knott
Vowels 母音
Symbol Key word
i bee
ɪ hit
ɛ yes
æ cat
ɑ palm
ɔ law
ʊ book
u tool
ʌ cut
ɝ bird
ə about
ɚ better
e name
o no
ice
out
ɔɪ boy
ju use

Stress 重音
Symbol 說明
/ˈ/ main stress
主重音
/ˌ/ secondary stress
次重音
Consonants 子音
Symbol Key word
b bob
d dad
ð then
ʤ judge
f fat
g get
h high
j yet
k kick
l led
battle
m moon
n noon
cotton
ŋ sing
p pop
r red
s sum
ʃ shed
t tea
ʧ church
θ thin
v valve
w way
z zones
ʒ vision
hw why

Reference:

 1. The International Phonetic Alphabet in Unicode
 2. Lucida Grande with Mozilla Firefox